Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
pleader

Davadan Feragat Nedir

Feragat kavramı, kelime anlamı olarak vazgeçme anlamını taşımaktadır. Nitekim Medeni Usul Yasası 307. maddesinde de kelime anlamını karşılayan davadan feragat müessesesi, davacının dava konusu talep sonucundan kısmen yahut tamamen vazgeçmesini sağlamaktadır. Böylelikle, davacının hüküm kesinleşinceye kadar, yargılama konusu talep hususunda feragat edebilmesi mümkün kılınmıştır.

https://hukukiblog.com/ozel-hukuk/davadan-feragat


Davadan Feragat Resimleri

Davadan Feragat Sunumları

Davadan Feragat Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Davadan Feragat Ek Bilgileri

 • 0
  7 ay önce

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere davadan feragat, davacının açmış olduğu davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.
  Davadan feragati derdest davanın davacısı yapabilmektedir. Bu şekilde davacı, dava dilekçesinin sonuç bölümünde istemiş olduklarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedir. Davacının feragat beyanı üzerine davada esasa girilmeden ve bir hüküm kurulmadan karar verilmektedir. Feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurmaktadır. Bu sebeple davacı feragat beyanından dönememektedir.
  Davadan feragat iki şekilde gerçekleşebilmektedir:
  1.Sözlü Feragat: Davacı, duruşmada davasından sözlü olarak feragat edebilir. Bu şekilde, davacının kısmen veya tamamen feragat beyanı duruşma tutanağına yazılır, imzası alınır. Ancak; keşif sırasında yapılan, keşif tutanağına yazılan ve davacıya okunarak imza ettirilen feragat de geçerli bir feragat olmaktadır.
  2.Yazılı Feragat: Davacı, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile de davasından feragat edebilir. Feragat dilekçesinin mahkemeye verildiğinin duruşma tutanağına ya da ara karara yazılması yeterlidir.
  Yukarıda iki şekilden birine uymayan feragat beyanları geçersizdir.
  Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilmektedir. Esas itibariyle feragat her çeşit davada mümkündür. Ancak, hakimin fiili sebebiyle devlete karşı açılan tazminat davalarında feragat davayı sona erdirmeyeceği gibi, ortaklığın giderilmesi davalarında da, davalılardan biri davaya devam etmek isterse, feragat sonuç doğurmamaktadır.
  Feragat şarta bağlı yapılamamaktadır. Şarta bağlı yapılırsa sulh olarak değerlendirilebilinir. Tam feragatte talep sonucundan tamamen vazgeçilirken; kısmi feragatte, sadece feragat edilen kısım için dava sona ermektedir.
  Feragat beyanında bulunan davacı, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Kısmi feragatte ise yargılama giderleri feragat edilen kısma göre belirlenir. Davasından feragat eden davacı karar ve ilam harcının üçte ikisini ödeyecektir. Ayrıca feragat, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararın gereğinin yerine getirilmesinden önce gerçekleşirse, avukatlık asgari ücret tarifesindeki vekalet ücretinin yarısına, daha sonra gerçekleşirse tamamına davacı aleyhine hükmedilmektedir.
  Davanın geri alınması müessesesi, 1086 sayılı HUMK’nun 185 inci maddesinde, 6100 sayılı HMK'nun ise 123 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Her iki kanunda da davalının rızası olmaksızın davacının davasından sarfınazar edemeyeceği (davasını geri alamayacağı) hüküm altına alınmıştır. 6100 sayılı HMK'daki düzenlemede davalı rızasının açık olması gerektiği belirtilmişken, 1086 sayılı HUMK'da davalı rızasının açık olması gerektiği yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Ancak teoride ve uygulamada, davalı rızasının açık olması gerektiği, zımni rızanın yeterli olmadığı, HUMK döneminde de kabul edilmiştir. Uygulamada davanın geri alınmasına davanın atiye bırakılması dendiği de görülmektedir. Ancak, ne HUMK'da ne de HMK'da "davanın atiye bırakılması" diye bir müessese yoktur. Yine HUMK'da davanın geri alınması için "davayı takipten sarfınazar etmek" terimi, uygulamada ise kanundaki tabir ya da davayı takipten vazgeçmek tabiri de kullanılmakta idi.
   
  Davanın geri alınabilmesi için davalının açık muvafakati gerekir. Davacının davasını geri alması ve davalının da bu geri almaya açık muvafakat etmesi durumunda mahkemece "karar verilmesine yer olmadığına dair" karar verilmesi gerektiği gerek teoride gerekse Yargıtay uygulamasında kabul edilmiştir. Davanın geri alınması durumunda, dava hiç açılmamış sayılır, mahkemece geri alma anına kadar yapılan yargılamadaki oluşan kanaate göre haksız olduğu düşünülen tarafa vekalet ücreti ve diğer yargılama giderleri yüklenir. Davacı, geri aldığı davasını ileride harçlarını yatırmak suretiyle tekrar açabilir. 
   
  Davayı geri alma, davadan feragat ile karıştırılmamalıdır. Davadan feragat, davaya konu haktan (talepten) vazgeçmek, feragat etmektir. Davadan feragat hukuki niteliği itibariyle, davayı sona erdiren bir usul işlemidir. Davadan feragat aynı zamanda, davaya konu haktan vazgeçilmesi nedeniyle bir maddi hukuk işlemidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı varması gerekli, davalının ya da mahkemenin kabulüne bağlı olmayan bir irade beyanıdır. Davadan feragat bozucu yenilik doğuran bir haktır. 
  Davadan feragat kabule bağlı olmadığı halde, davanın geri alınması davalının açık muvafakatine bağlıdır. Davanın geri alınması durumunda mahkemece "karar verilmesine yer olmadığına dair" karar verilmesi gerekirken, davadan feragat halinde "davanın reddine" karar verilmelidir. Davadan feragat halinde, davacı feragat ettiği davayı ileride tekrar açamaz, bir başka ifadeyle feragat edilen hak ileride yeni bir davaya konu yapılamaz, davacı feragat ettiği hakkı ileride dava açarak talep ederse, mahkemece kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir. Davanın geri alınmasında ise davacı geri aldığı davayı ileride harçlarını ödemek suretiyle tekrar açabilir. Davanın geri alınmasında, davaya konu haktan feragat edilmemekte, geri alınan davanın ileride tekrar açılma hakkı saklı tutulmaktadır.
   
  Davanın geri alınması ile karıştırılmaması gereken bir başka kurum davayı takipsiz bırakmak ya da davanın müracaata bırakılmasıdır. Davanın müracaata bırakılması, davalının muvafakatine bağlı değildir. Davanın müracaata bırakılması durumunda, dava yenileninceye kadar, yani yasal üç aylık süre içerisinde dava varlığını korur, yasal üç aylık süre içinde davanın yenilenmemesi durumunda davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
   
  Davacının davasını geri almasına davalı açıkça muvafakat etmezse yargılamaya devam edilir. Davacının davayı geri almasına davalı açıkça muvafakat vermezse ve davacı da davasını takip etmezse, davalı isterse dosyayı işlemden kaldırtır isterse yargılamaya davacının yokluğunda devam edilir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin